Polski English

tarcza 4.0 - podsumowanie

pt., 06/26/2020 - 07:25 -- Gwarant

Szanowni Państwo,

22 czerwca została podpisana przez Prezydenta ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r.  o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID­­‑19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID­­‑19, zwana potocznie tarczą 4.0. W świetle wyrażanych przez rządzących opinii - ostatnią. Poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych zmian wprowadzonych ustawą. Ustawa nowelizuje, obok regulowania kwestii wyrażonych w jej nazwie; kilkadziesiąt innych ustaw. W tym najważniejszą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

1. Zmiany w odniesieniu do form pomocy przewidzianych w ustawie covidowej:

W zakresie świadczenia postojowego - warunek niepodlegania ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu uprawniający do ubiegania się o postojowe ograniczony został do osób wykonujących umowę cywilnoprawną. W odniesieniu do przedsiębiorców możliwość staranie się o postojowe nie będzie wyłączona jeżeli przedsiębiorca podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Poza tym wniosek o postojowe może być składany wyłącznie w formie elektronicznej.

Wykonujący umowę cywilnoprawną może samodzielnie wystąpić o przyznanie świadczenia postojowego jeżeli nie zrobi tego zleceniodawca.

Dofinansowanie do miejsc pracy ze starostwa - w przypadku zwolnienia przez pracodawcę pracownika w trakcie otrzymywania wsparcia i zatrudnienia innego na to samo miejsce, staje się on automatycznie objęty układem. Otrzymujący wsparcie zobowiązany jest do poinformowania właściwego organu o wszelkich zmianach wpływających na wysokość otrzymanego wsparcia. Jeżeli zatem sytuacja materialna uległa poprawie i kalkulowana wartość świadczenia powinna być niższa PUP ustalając wysokość kolejnej transzy bierze te dane pod uwagę.

Pożyczka z PUP - podlega umorzeniu automatycznie przy spełnieniu warunku prowadzenia działalności przez kolejne 3 miesiące. Nie trzeba więc składać wniosku o umorzenie.

O pożyczkę może starać się organizacja pozarządowa lub podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego.

Doprecyzowanie iż wsparcie pochodzące z PUP nie podlega egzekucji sądowej i administracyjnej.

1.2 Zmiany w zakresie prawa pracy w zw. z pandemią:

Praca zdalna - doprecyzowano zasady wykonywania pracy zdalnej w celu przeciwdziałania COVID-19. Pracodawca może polecić wykonywania pracy zdalnej o ile pozwala na to charakter pracy a pracownik posiada umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe pozwalające na jej wykonywanie. Pracodawca może zobowiązać pracownika do prowadzenia szczegółowej ewidencji obejmującej wykonywane czynności (opis czynności, datę wykonania i czas poświęcony).

Przygotowanie zawodowe - wprowadzono wyjątek od zasady zwalniania z obowiązku świadczenia pracy przez niektórych młodocianych.

Przestój ekonomiczny lub obniżenie wymiaru czasu pracy - możliwość wprowadzenia przestoju lub obniżenia wymiaru czasu pracy przez pracodawców u których nastąpił spadek przychodów na skutek COVID-19 i w związku z tym wystąpił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń.

Urlopy wypoczynkowe - w okresie pandemii pracodawca ma możliwość wysłania pracownika na urlop we wskazanym przez siebie terminie bez konieczności uzyskiwania zgody pracownika.

odprawy i odszkodowania - pracodawca u którego na skutek COVID-19 nastąpił spadek obrotów lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń może ograniczyć wysokość odpraw i innych świadczeń pieniężnych wypłacanych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

Pracodawca może również zawiesić obowiązki związane z tworzeniem lub funkcjonowaniem ZFŚS, dokonywania odpisu podstawowego oraz wypłaty świadczeń urlopowych.

Przepisy umożliwią również wypowiadanie umów o zakazie konkurencji za 7-dniowym okresem wypowiedzenia.

2. Zmiany w zakresie podatków dochodowych

ulga na złe długi - możliwość skorzystania z ulgi na złe długi po upływie 30 dni od upływu terminu płatności (wierzyciel) jednak tylko w odniesieniu do podmiotów które poniosły negatywne konsekwencje ekonomiczne na skutek covid-19.

podatek od przychodów z budynków - zwolnienie za okres od 1 marca do 31 grudnia 2020 r.

SIMEX

Zespół biura rachunkowego „GWARANT” to specjaliści z ogromnym doświadczeniem zawodowym.  Jeśli szukasz kompleksowej merytorycznej obsługi i współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu - skontaktuj się z biurem GWARANT

Flex Work Sp. z o.o.

"Nasze doświadczenie we współpracy z firmą Gwarant pokazuje, że to Partner godny zaufania. Rekomendujemy usługi Biura Rachunkowego Gwarant"

BELSE  Sp. z o.o.

"Pragniemy wyrazić uznanie dla biura rachunkowego Gwarant za długoletnią, profesjoanalną oraz solidną obsługę księgową naszej spółki. Pracownicy biura odznaczają się wysoką kulturą osobistą, profesjonalizmem i rzetelnością."

SPETECH Sp. z o.o.

"Z przyjemnością rekomendujemy usługi świadczone przez biuro rachunkowe Gwarant, które prowadzi nasze księgi rachunkowe od ponad 18 lat w sposób rzetelny, zawsze zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, co potwierdzają przeprowadzane w naszej spółce coroczne audyty biegłego rewidenta oraz kontrole podatkowe."

Aesseal Polska Sp. z o.o.

"AESSEAL Polska korzysta z usług firmy Gwarant od początku swej działalności rozpoczętej w Polsce w 2005 roku. Gwarant zapewnia nam sprawną i rzetelną obsługę księgową wraz ze wsparciem w nadążaniu za zmieniającymi się przepisami. Polecam."

S-labs Sp. z o.o.

“Working with Gwarant is pure joy! The team is exceptionally professional, our accountant acts in no time, and we can always rely on her.

We whole-heartedly recommend the office!”

SFG Holding s.r.o.

"Based on our long-year pending cooperation - professional, reliable and willing partner."